Konstnärssamtal med Elena Morena Weber

Elena Morena Weber 8 – 10 november 2019 Samtal med Denis Romanovski 10 nov 2019 GEORGE 2.0 video- och ljudinstallation GEORGE är ensam. Riktigt ensam. För han är den siste i sitt slag. GEORGE lever i sin egen overkliga takt.…

Konstnärssamtal med Elena Morena Weber

Source

0
(0)

Elena Morena Weber
8 – 10 november 2019
Samtal med Denis Romanovski 10 nov 2019

GEORGE 2.0
video- och ljudinstallation

GEORGE är ensam. Riktigt ensam. För han är den siste i sitt slag. GEORGE lever i sin egen overkliga takt.

En paradox i en tid av otåligt mångsysslande. GEORGE längtar efter slutet och tänker på sina kära, minnen, och recept på en stek fylld med världens gulligaste djur. Svårmod och ledsamhet definierar hans existens, men GEORGE mår bara bra…

Ensamme George, den sista stora Pintasköldpaddan som dog 2012, har blivit en metafor för ett tillstånd av ensamhet och hopplöshet. Genom att använda fragment från Bonn Parks pjäs Traurigkeit und Melancholie är verket GEORGE, som sattes upp 2017 som en dansperformance, en reflektion över ensamheten och melankolin som radikala sätt att finnas till.

Under omarbetningen av GEORGE framställdes ny video och text. Kombinationen av en speciellt redigerad video och en transparent pyramid är vad som skapat hologrammet GEORGE 2.0. Valet att använda den urgamla Pepper’s Ghost-tekniken för att återuppväcka GEORGE är en referens till hans långa liv. Magins hos den optiska illusionen uppnås genom dess enkelhet.

Genom att begränsa tillgången till text och ljud till högst tre hörlurar garanteras en intim och individuell upplevelse. Texten och dess ljudstruktur förmedlar Georges känsloläge. Men en transkriberad engelsk översättning av den tyska originaltexten kommer ändå att tillhandahållas.

GEORGE 2.0 är tillägnad alla ansträngningar som vetenskapsmännen gjort under åren för att förhindra utrotningen av Ensamme Georges art, den stora Pintasköldpaddan från Galápagosöarna.

Installationen leker med de kontrasterande idéerna om förökning kontra ensamhet, och packar in en dansperformance i en box. GEORGE 2.0-hologrammet är en behållare som kan resa i tid och rymd.

GEORGE 2.0 presenterades för första gången december 2018 under Winterfest – Punsch im Schnee på Akademie Schloss Solitude, Stuttgart, Tyskland.

https://elenamorena.com/creating/george2.0

Koncept, koreografy & tolkning: Elena Morena Weber

Röst: Isabella Bartdorff

Ljudredigering: Tom Schneider

Videoredigering: Elena Morena Weber

Design: Demian Bern

Kamera: Hagen Betzwieser

Rådgivare hologramteknik: Dina Karadzic & Vedran Gligo

Residency och stöd: Akademie Schloss Solitude, Stuttgart

*

GEORGE 2.0
video and sound installation

GEORGE is lonely. Really lonely. For he is the last of his kind. GEORGE lives at his own, surreal pace.
A paradox in the time of restless multitasking. GEORGE longs for the end and thinks of loved ones, memories, and the recipe for roast stuffed with the cutest animals in the world.
Melancholia and sadness define his existence, but GEORGE is just fine…

Lonesome George, the last Pinta giant turtle who died in 2012, has become a metaphor for a state of loneliness and hopelessness. Using fragments of Bonn Park’s play „Traurigkeit und Melancholie”, the piece GEORGE, staged in 2017 as a dance performance, is a reflection on loneliness and melancholia as radical states of being.

Revising material from GEORGE, new video footage and text layers were developed. The combination of an especially edited video with a transparent pyramid is the source to create the GEORGE 2.0 hologram. The choice to use the ancient Pepper’s Ghost technique to resurrect GEORGE, is a reference to the character’s longevity. The magic of the optical illusion is reached through its simplicity.

By limiting the access to text and sound to a maximum of three headphones, an intimate and individual experience is guaranteed. The text and its sound texture mediate the character’s emotional states. Nevertheless, a transcribed English translation of the original German text will be made available.

GEORGE 2.0 is dedicated to all the attempts scientists have undertaken throughout the years to prevent Lonesome George’s species, the giant Pinta turtle from the Galapagos, to extinguish.
The installation plays with the contrasting ideas of proliferation versus intimacy and loneliness, packing a dance performance into a box. The GEORGE 2.0
hologram is a container able to travel in space and time.

GEORGE 2.0 has been presented for the first time in December 2018 in occasion of Winterfest – Punsch im Schnee at Akademie Schloss Solitude, Stuttgart, Germany.

https://elenamorena.com/creating/george2.0

Concept, choreography & interpretation: Elena Morena Weber

Voice: Isabella Bartdorff

Sound editing: Tom Schneider

Video editing: Elena Morena Weber

Design: Demian Bern

Camera: Hagen Betzwieser

Advisors hologram technique: Dina Karadzic & Vedran Gligo

Residency and support: Akademie Schloss Solitude, Stuttgart

0 / 5. 0