හුස්ම ඔයා | Gahena Mage Papuwa Pura | Rehan ❤ Sarani Paara Dige පාර දිගේ #swarnawahini#paradige ❤😘

Singer | Sandeep Jayalath Lyrics | Roshan Samarawickrama Music Rearrangement | Hasith saranga #paradige #nadagamkarayo#swarnawahini#rehansarani#rehan#sarani#uddikapremarathna#dushenimiyurangi#samithamudunkotuwa #pawelakoduakase #nadagamkarayo#danenathuruma#dineshgamage#kanchanaanuradhi#rahaijeewithe#sinhalasongs#ekadawasakaapi#nayanatharawickramaarachchi#nayanathara#flutecover#gallian#ayemathadaren#penenanopenenenadurakaidan#mahawassakbimatahala#suniledirisinghe#obenihandabawamatabadaranainna#gayangunawardhana#hadawanneai#seemana#abhishekawimalaweera#amilaperera#kavindyaadhikari#sansarinimage#sansarini#yasasmeadagedara#sooryadayaruwan#divithura#hirutv#kiyannathibunanam#thamanubahinda#lavanabhishek#sangeethe#heenayakdame#heenayakdameobenladasene#sihinayatatharam#kasunkalhara#asdekapura#kaveeshakaviraj#asadarenpurona#paradigebehindthescenes

හුස්ම ඔයා | Gahena Mage Papuwa Pura | Rehan ❤ Sarani Paara Dige පාර දිගේ #swarnawahini#paradige ❤😘

Source

Singer | Sandeep Jayalath
Lyrics | Roshan Samarawickrama
Music Rearrangement | Hasith saranga

#paradige #nadagamkarayo#swarnawahini#rehansarani#rehan#sarani#uddikapremarathna#dushenimiyurangi#samithamudunkotuwa #pawelakoduakase #nadagamkarayo#danenathuruma#dineshgamage#kanchanaanuradhi#rahaijeewithe#sinhalasongs#ekadawasakaapi#nayanatharawickramaarachchi#nayanathara#flutecover#gallian#ayemathadaren#penenanopenenenadurakaidan#mahawassakbimatahala#suniledirisinghe#obenihandabawamatabadaranainna#gayangunawardhana#hadawanneai#seemana#abhishekawimalaweera#amilaperera#kavindyaadhikari#sansarinimage#sansarini#yasasmeadagedara#sooryadayaruwan#divithura#hirutv#kiyannathibunanam#thamanubahinda#lavanabhishek#sangeethe#heenayakdame#heenayakdameobenladasene#sihinayatatharam#kasunkalhara#asdekapura#kaveeshakaviraj#asadarenpurona#paradigebehindthescenes