ഉലകാനായകൻ കമൽ ഹസ്സന്റെ 5 variety ശബ്ദങ്ങൾ 🔥Mimicry @Dhasavatharam ❤️ Kamal Haasan

എന്നിൽ ഉറങ്ങിക്കിടന്ന ഒരു കല ഒന്ന് പോടീ തട്ടി എടുത്തതാ 😊😊 ഇഷ്ടമായാൽ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേwith @Study at Chanakya Direction -Concept-Editing-Vfx-Di Sandeep Fradian Music Vishnu T S My Videos Are Made for Fun /Entertainment Purpose ———————————————————————– Do you Have any Suggestions or topic…

ഉലകാനായകൻ കമൽ ഹസ്സന്റെ 5 variety ശബ്ദങ്ങൾ 🔥Mimicry @Dhasavatharam ❤️ Kamal Haasan

Source

0
(0)

എന്നിൽ ഉറങ്ങിക്കിടന്ന ഒരു കല ഒന്ന് പോടീ തട്ടി എടുത്തതാ 😊😊 ഇഷ്ടമായാൽ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേwith

@Study at Chanakya

Direction -Concept-Editing-Vfx-Di
Sandeep Fradian

Music
Vishnu T S

My Videos Are Made for Fun /Entertainment Purpose
———————————————————————–
Do you Have any Suggestions or topic ideas You can Contact me Anytime on Instagram, Facebook
———————————————————————–
Buy my Camera : Poco X2
———————————————————————–
Sound Recording: iphone 7
———————————————————————–
Buy My Headset : https://amzn.to/2Qs6hDa (JBL T450)
———————————————————————–
Business enquiries/ Promotions/Review Products/
: sandeepfradian1@gmail.com
———————————————————————–
Follow Me on INSTAGRAM:

https://www.instagram.com/sandeep_fradian_/
———————————————————————–
Like FACEBOOK PAGE – SANDEEP FRADIAN
bit.ly/2tIKbqe
———————————————————————-
———————————————————————–
Edits : Premiere pro cc 2019
Titles:After effects cc 2019
All cuts by: Pheonixwaystudios
———————————————————————–
———————————————————————–
HOW TO STUDY MENTALISM –
https://youtu.be/96jBF3tq0A4
———————————————————————–
WATCH MY STUDIO –
https://youtu.be/Ha6wJNOlVv8
———————————————————————–
CELEBRITIES MIND READING –
https://youtu.be/nwqLPo-HLrA
———————————————————————–
KERALA ZACH KING♥️
https://youtu.be/m3t97CIeJoU
———————————————————————–

Sandeep Fradian is a well known for his work on the field of Mentalism , 4 years of experience in the field of Mentalism, Faculty at magic academy Trivandrum. Creator and consultant of Indian Mentalists.

Global film editor known for being the founder and chairman of Pheonix way studios- the complete editing studios and post production studios.

Asia’s Best editor title award winner 2018🏆
———————————————————————–
Thanks for reading all this ❤❤😍😍
Don’t forget to subscribe and make sure to hit that like button if you enjoyed the video!
follow me on all social media links to keep up with

#kamalhassan #sandeepfradian #mimcry

0 / 5. 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *